A’ dol thairis air an reifreann Albannach

na_geillAir eadar-theangachadh bhon alt thùsail le Mike Sabot, AFed Dhùn Èideann, ga riochdachadh fhèin a-mhàin.  Faodar ar n-amasan is prionnsapalan a leughadh ann an Gàidhlig an seo.

Chan eil ach glè bheag de thìde ri dhol a-nis gu reifreann mòr na neo-eisimeileachd 18mh Sultain.

Ma bhòtas tu no mura bhòt, tha e an urra riut fhèin.  Bidh cuid de dh’anargaich a’ seachnadh a’ ghnothaich uile gu lèir agus a’ cuimseachadh air eagrachadh far a bheil iad agus ge bith dè thachras, bidh cuid eile a’ cur crois sa bhaileat airson Bu Chòir, feuch gum buannaich sinn co-dhiù corra leasachadh.

Ach ma thaghas tu Bu Chòir, dèan cinnteach nach e ach roghainn phragmatach a tha ann – na gabh ri ideòlas iomairt Bu Chòir, no rudeigin a tha coltach ris, nàiseantachd-chlì.

Tha fios gu bheil sinn a’ bruidhinn mu iomairt nàiseantach Albannach – ge bith dè a chanas cuid de dhaoine air an làimh-chlì* – agus aig an dearbh àm tha muinntir Cha Bu Chòir a’ riochdachadh nàiseantachd Bhreatannach.  Feumaidh iadsan a dh’aithnicheas cho cudromach ’s a tha strì nan clasaichean cur an aghaidh a dhà dhiubh.

Ann an riochd sam bith, tha nàiseantachd a’ dèanamh dà rud: bidh e a’ feuchainn ri coimhearsnachd a chruthachadh eadar bosaichean agus an clas-obrach; agus bidh e a’ ceangal na coimhearsnachd-sa ri stàit-nàisein chalpach, a’ daingneachadh a cumhachd agus a h-àite ann am mar a tha calpachas a’ gabhail brath oirnn.

Chan urrainn seo a bhith dhà-rìribh ‘adhartach’.

Mar a dh’innis an comannach Paul Mattick, tha ceud bliadhna de dh’eòlas againn air strìthean gus nàiseanean a shaoradh far an do chrìochnaich gluasadan ma b’ fhìor adhartach an aghaidh impirealas le a bhith a’ cruthachadh clas-riaghlaidh ainneartach ùr.

A-nis, ’s dòcha gum faic sinn caibideil eile san sgeulachd agus gluasadan neo-eisimeileachd air feadh na Roinn Eòrpa a’ freagairt ath-eagrachadh nua-libearalach agus na staing-chalpach a thachair o chionn ghoirid.  A bheil sinn an dùil ri toraidhean eadar-dhealaichte?

Chan e adhbhar gàirdeachais a tha ann an sgaraidhean is farpais am measg a’ chlas-obrach Eòrpaich.  Agus nuair a thig e gu eisimpleir leithid Chatalunya ’s ann a tha e gu follaiseach air a stiùireadh le luchd-an-airgid, agus airson ’s gum bi roinn nas beartaiche a’ cumail a cuid maoin bho roinnean nas bochda anns a’ chòrr den Spàinn.

mattickGàidhlig

Ach nach eil stàitean beaga nas fheàrr agus nas deamocrataiche?

Ma bheir sinn sùil gheur air na stàitean beaga Eòrpach a tha ann an-dràsta chìthear:

 • nach eil e ann an dà-rìribh nas fhasa do luchd-obrach eagrachadh annta;
 • gu bheil iad smachdail cuideachd (mar phàirt de dhreuchd stàit sam bith) agus gun urrainn dhaibh a bhith a cheart cho borb (’s e eisimpleir àraid a tha anns an dàimh eadar an eaglais Chaitligeach agus stàit na h-Èireann);
 • gu bheil iad air a bhith gu math deònach nua-libearalachd agus mòr-ghearraidhean a chur an gnìomh (agus tha fìor dhroch bhuaidh aig seo air daoine ann an stàitean beaga bhon t-Suomi gu na Tìrean Ìsle, gun luaidh air an Roinn Eòrpa a deas);
 • gu bheil treand an aghaidh in-imrich a’ fàs air feadh na Roinn Eòrpa a tuath co-cheangailte ri ceannas siostamach dhaoine-geala (systemic white supremacy);
 • gu bheil cuid de na stàitean beaga seo air saighdearan a chur a-null thairis (m.e. an Danmhairg ann an Afghanastàn) no tha iad a’ cur taic ri feadhainn a bhitheas (Èirinn a-rithist, is iad a’ tabhann port-adhair na Sionainne do Fheachd-adhair Aimearaga);
 • agus gu bheil iad an-còmhnaidh fo bhuaidh mhòr structaran tar-nàiseanta an t-saoghail agus calpa fhèin.

 ‘Nuair a bhios daoine air an dochann le maide cha bhi iad idir nas toilichte mas e “Maide nan Daoine” a chanar rithe.’ – Mikhail Bakunin

 Tha e air argamaid le iomairt Bu Chòir agus cuid air an làimh-chlì gun urrainn Alba fhèin a bhith na ‘dheamocrasaidh àbhaisteach’.  ’S cinnteach nach do mhothaich iad gu bheil deamocrasaidh-riochdachail ann am fìor èiginn agus air a chàineadh gu dubh le gluasadan-sòisealta air feadh an t-saoghail a tha a’ sabaid airson fìor dheamocrasaidh compàirteach.

Mura h-eil coltas ann an-dràsta nach biodh riaghaltas na h-Alba a’ toirt a-steach nithean gràineil leithid Cìs an t-Seòmair-chadail no a’ gabhail seasamh an aghaidh in-imrich, chan e suidheachadh seasamhach a tha seo.  Bidh cumhachdan mòra poileataigeach is eaconamach a’ bualadh air poileasaidh an riaghaltais às dèidh neo-eisimileachd.  Bidh e aige ri gearraidhean a dhèanamh uair no uaireigin agus feumaidh e a chrìochan a chleachdadh airson ‘math an eaconamaidh’.

Tha stàitean beaga gu math comasach am poball a mhealladh agus a bhith a’ dol an aghaidh beachd na mòr-chuid nuair a dh’fheumas iad  (m.e. chaidh ‘a’ bhun-reachd chompàirteach’ ann an Innis-Tìle a chur gu sàmhach seolta an dàrna taobh leis an riaghaltas).  Bidh an ‘dìth deamocratach’ dhà-rìribh a’ leantainn às dèidh neo-eisimeileachd.

Dè mu dheidhinn na Làimh-chlì ann an Alba?

’S e coimeasgadh a tha ann de nàiseantachd-chlì agus deamocrasaidh-sòisealta cianalach.  Tha e ag argamaid an aghaidh nua-libearalas seach calpachas fhèin.  ’S e deagh dhòigh a tha seo buill-phàrlamaid fhaighinn anns an ath thaghadh ach chan eil e a’ buntainn ri atharrachadh-sòisealta bunaiteach idir.

’S ann a tha Common Weal agus an iomairt na Neo-eisimeileachd Radaigich airson calpachas a ruith nas fheàrr.

Tha Common Weal air a bhith ’s dòcha nas buadhaich na càch air an Làimh-chlì.  ’S e buidheann a tha annta a tha gu follaiseach a’ putadh co-obrachadh eadar clasaichean – agus seo air a shealltainn gu furasta nan sluagh-ghairm  ‘All of us first’.  Tha iad ag iarraidh eaconamaidh mòr-fàs, ach ’s e tha seo a’ ciallachadh ann an dà-rìribh nas urrainnear faighinn a-mach às an luchd-obrach a mheudachadh, agus a bhith a’ buannachadh an aghaidh luchd-obrach eile anns an fharpais eadar-nàiseanta.

Tha ‘comhairlean-obrach’air am moladh leotha gus dèanamh cinnteach nach eil cus còmhstri san àite-obrach – rudeigin a tha gu math cudromach ann an a bhith a’ toirt fàs air tarbhachd – i. prothaid.  Far an deach an cleachdadh anns an Roinn Eòrpa bha iad an-còmhnaidh a’ lagachadh aonaidhean agus mìleantachd an luchd-obrach.

San leabhar, Yes: the radical case for Scottish independence, gheibhear an cunntas as mionaidiche le buill iomairt na Neo-eisimeileachd Radaigich.  Tha e a’ gairm airson ro-innleachd na h-aghaidh-aonaichte (united front) chun na h-ìre agus nach eil sòisealachd – fiù ’s ‘sòisealachd’ choirbte na stàite – air a’ chlàr-ghnothaich, ach na h-aisling airson fada san àm ri teachd.

Bu chòir dhuinn, tha e ag innse, pàrtaidh leathann dhen làimh-chlì (seach pàrtaidh ‘an aghaidh calpachas’) a chur air dòigh ann an Alba coltach ri Syriza no Die Linke, agus tha iad a’ tabhann an aon ‘Keynesian wish list’ stèidhichte air an dearbh mheasadh lapach air calpachas agus an stàit a chaidh a sgrùdadh gu geur le Michael Heinrich.

Coltach ri Common Weal, tha briathrachas radaigeach – deamocrasaidh compàirteach, dì-mheadhanachadh – a’ breacadh a sheasaimh airson mion-atharrachadh slaodach.  Nuair a thig e gu h-aon ’s gu dhà chan eil e dhà-rìribh eadar-dhealaichte ris, ach lorgar beagan de chàineadh air corra phuing leithid mar a tha Common Weal gu mòr a’ cur taic ris a’ mhodail Lochlannach.

An eisimpleir Lochlannach

’S iad na dùthchannan Lochlannan na stàitean beaga as trice a bhios daoine ag ainmeachadh, agus tha Common Weal gu sònraichte airson ’s gum bi Alba nas coltaiche riutha.  Mar thoradh air grunn rudan – gluasad làbarach làidir, goireasan nàdarra 7c – bha iad na bu chomasaiche an solarachadh shochairean a ghlèidheadh na bha Breatann.  Bho shealladh eadar-nàiseanta, b’ ann a bha na dùthchannan seo mar flaitheachdan-làbarach (labour aristocracies) a’ tighinn beò air saothair an luchd-obrach thall thairis.

Ach às dèidh sin, tha na stàitean Lochlannach cuideachd a’ fulang bho ionnsaigh nua-libearalach agus tha neo-ionnanachd a’ fàs an sin cuideachd.  Mhìnich Asbjørn Wahl mar tha an stàit shochairean ann an Nirribhidh, a tha cho beairteach le ola, ga lachachadh bhon taobh a-staigh agus gu bheil ideòlas taigh-nam-bochd (workfare) ga shìor neartachadh.

Tha Wahl a’ cumail a-mach nach eil e gu feum dhuinn a bhith daonnan a’ comharrachadh cho soirbheachail ’s a tha na dùthchannan Lochlannach ann am measaidhean eadar-nàiseanta.

’S e an trioblaid gu bheil a h-uile dùthaich anns na measaidhean seo gan lagachadh.  Air neo, gus a chur an cèill ann an dòigh eile, tha cèaban fhathast againn air an deic uachdrach, ach ’s e deic uachdrach an Titantic a tha ann, agus tha an long air fad a’ dol fodha. (2011: 11).

Thèid againn air na h-uiread ionnsachadh bhon eisimpleir Lochlannach ge-tà, le a bhith a’ coimhead air a’ chontrarrachd agus strì nan clasaichean taobh a-staigh nan dùthchannan seo – a tha a’ breugnachadh na tha aig deamocrataich-shòisealta ri ràdh a-bhos an seo.

Am measg na Làimh-chlì Lochlannaich tha deasbad a’ tachairt air ciamar a bu chòir dhaibh sabaid an aghaidh an dùbhlain do sholarachadh shochairean.  A bharrachd air Wahl, tha obair Daniel Ankarloo, sgoilear air sochairean san t-Suain, uabhasach inntinneach.

Dh’innis e gun robh an gluasad làbarach an sin ‘air a dhì-neartachadh le […] co-obrachadh nan clasaichean’ (2009) agus ri linn ’s gun robh cus dhaoine a’ creidsinn ann an ‘rathad poileasaidh-shòisealta gu sòisealachd’ (2008: 78-84) – i. gum b’ e eisimpleir de shòisealachd a bha ann an stàit nan sochairean agus chan fheumamaid ach sin a’ leudachadh.

An àite seo, airson na bhuannaich sinn a dhìon agus gus strì airson co-chomann eadar-dhealaichte, feumaidh sinn mìleantachd mar chlas a lorg a-rithist agus ‘gum feum an radaigeachd seo […] tighinn bhon bhonn ann an riochd fèin-eagrachadh a’ ghluasaid làbariach’ (2009).

Tha strìthean airson shochairean, seach a bhith a’ cur taic ri stàiteachas shochairean fhèin, na phàirt dheatamach dhe seo – a’ neartachadh a’ chlas-obrach agus a chomais airson sabaid (ibid.).

Mar bu chòir, tha Ankarloo ag argamaid gum feum an gluasad eagrachadh air feadh a’ cho-chomainn agus am measg gnàth-bhuill nan aonaidhean.  ’S urrainn dhuinn cuideachd a bhith air ar misneachadh leis an aonadh rèabhlaideach SAC san t-Suain agus leis an Làimh-chlì Lochlannach nas fharsainge a tha taobh a-muigh agus an aghaidh na pàrlamaid – tha iad fada nas eagraichte na gluasad coltach sam bith ann an Alba no san RA.

Ag ath-nuadhachadh ar strì

Chan eil e deimhinne gum faigh sin gin dhe na leasachaidhean a tha air an gealltainn le iomairt Bu Chòir.

Cha bu chòir dhuinn earbsa a chur ann an stàit Albannach neo-eisimeileach a bhith a’ roinn mòran beairteis, a bhith dhà-rìribh a’ glèidheadh solarachadh an NHS, gun a bhith a’ toirt ionnsaigh air daoine gun chosnadh no daoine ciorramach, gun a bhith a’ dèanamh ghearraidhean, gun a bhith a’ cur dhaoine a-mach às an dùthaich le fòirneart, no a bhith a’ toirt air falbh nan cuingealachaidhean air aonaidhean-ciùird.

Tha cuid an dòchas gum bi daoine cumanta a’ ghluasaid airson neo-eisimeileachd a’ cruthachadh gluasad sòisealta dùbhlannach às dèidh sgaradh nan dùthchannan.  Nach e seo a tha gorm!  Bhiodh aige ri a bhith a’ diùltadh a  bhun-stèidh ideòlach, a nàdar fhèin mar cho-chòrdadh eadar clasaichean eagraichte leis an dearbh fheadhainn a tha a’ sireadh cumhachd phoileataigeach.

Tha a’ mhiann sa ghluasad seo airson atharrachadh sòisealta, ‘smachd dheamocratach’, agus ath-riarachadh beairteis rim moladh ach feumaidh sinne an leithid a phutadh taobh rèabhlaideach.

Mura h-eil am pròiseact nàiseantach air a bhriseadh a dh’aithghearr air creagan a chontrarrachd fhèin, bidh againne ri a chuideachadh dol na bhloighean.

Ge bith dè toradh an reifrinn, tha na buaidhean maireannach air a bheil sinn cho feumach an eisimeil air na ghabhas dèanamh leinn ag eagrachadh agus a’ strì mar chlas ‘air a shon fhèin’.

Aig cnag na cùise tha fìor eadar-nàiseantachd phractaigeach.

Chan eil dòchas ann a bhith a’ feuchainn ri flaitheachd-làbarachd ùr a chruthachadh no ann an dlùthachd eadar-nàiseanta nan nàiseantach-clì, ach ann a bhith ag aonachadh luchd-obrach a’ sabaid bhon bhonn an aghaidh stàit, calpachas, patrargachd, agus ceannas nan daoine-geala air feadh an t-saoghail gu lèir.

Nòtaichean

*Abair troimh-chèile, no doillearachadh a dh’aona-ghnothach, a tha air a bhith ann a thaobh ciall ‘nàiseantachd’.  Chùm co-neach-gairm a’ Phàrtaidh Uaine, Patrick Harvie, a-mach mar eisimpleir nach b’e  nàiseantach a bha ann dheth,  tha cuid eile air feuchainn ri sgaradh a dhèanamh eadar nàiseantachd ‘mhath’ (a tha beag, catharra no airson stàit ùr) agus ‘dhona’ (impireileis, chinnidheach, no airson stàit mhòr stèidhichte),  tha feadhainn air taic shoirbh staoin a chur an cèill airson ‘eadar-nàiseantachd’ – facal nach bite ag aithneachadh gu ro thric.  Cha b’ fhuilear dhuinn breithneachadh a dhèanamh air na bhios daoine a’ dèanamh seach na bhios iad ag ràdh.  Mar sin, a bheil iad a’ brosnachadh coimhearsnachd mhac-meanmach eadar clasaichean agus atharrachadh sòisealta tron stàit no nach eil?

Daniel Ankarloo (2008), ‘The dualities of the Swedish welfare model’, pp 78-84

(2009), ‘A new phase of neoliberalism: collapse and consequences for Sweden’

Asbjørn Wahl (2011), The rise and fall of the welfare state

Introducing ‘Autonomy’: a new freesheet by AFed Scotland

We made a new free paper for handing out! The aim is to pull together grassroots campaigns and groups in Scotland, report on what they’re doing and advertise upcoming events. We’ll mix it up with other stories of struggle from around the world. Let us know if we should include your event, group or story by emailing: scotland[at]afed.org.uk  And feel free to print it out yourself if you find it useful.

North Sea oil hypocrisy

northseaoilAt the last SNP conference, Nicola Sturgeon announced: “Today we are on the verge of a second North Sea oil boom”.

Sorry, what?  Do I live on a different planet?  Why aren’t more people worried and really pissed off that a major politician is saying this sort of thing?  The Scottish Government’s recent optimistic statements on the future of the North Sea oil industry are proof as good as you can get that politicians have no intention of carrying out any drastic move away from exploiting fossil fuels.

They can get away with this by pointing to the Climate Change (Scotland) Act 2009, which is supposedly “world-leading” legislation in the fight against global warming. Forget that the government broke its first target in 2010 and in fact increased emissions by its own measurements. Or that it seems likely to miss its future targets.  But, much more importantly, its targets are far too weak anyway, if we read what climate scientists are saying. The government plans on a 42% reduction of emissions by 2020, and an 80% reduction by 2050.  According to George Monbiot, the developed nations in fact need to make a 90% cut by 2030.*   I’m trying to get my head round the situation in Scotland and I have a ton of questions about how the emissions in the Act are calculated. So if you know more about this, please fill me in.**

This article explains that if the present or future Scottish Government is to be successful in its plans for North Sea oil selling:

12-24bn barrels of oil and gas (BBOE) over the next 40 years for an estimated £1.5 trillion – the most oil available – [it] would mean the release of 5.2-10.4bn tonnes of CO2 into the atmosphere.That figure, verified by climate experts, dwarfs the impact of the Scottish government’s “world-leading” legally binding targets to cut Scotland’s CO2 emissions by 42% by 2020, down to 40m tonnes.

It has a parallel target to generate the equivalent of 100% of its domestic electricity needs from renewables by 2020, a policy that will save just 9m tonnes of CO2 by 2020, while only allowing new coal-fired stations that partly use carbon-capture technology.”

Apparently, though, the Government doesn’t think extracting and exporting oil has any “bearing on Scotland’s domestic carbon emissions” and that ” some of that energy use was covered by the European Union’s carbon trading scheme” (Ibid.).  This is complete hypocrisy.

I was really disappointed that people in the Scottish Left are repeating the SNP’s arguments on extracting as much oil as we can get.  One member of the Radical Independence Conference has written recently that, “rumours of the death of our oil industry are greatly exaggerated” and that we need to extract the £2.25 trillion – £4 trillion that really exists in the North Sea (i.e. every last drop).  A majority share of the oil industry should be nationalised and the revenue used to reduce poverty and unemployment.  As what felt like a bit of a footnote, they said that “we also need to tackle the question of climate and sustainability, by using the oil fund to build a green re-industrialisation that could be the envy of the world”.  But as the figures above show, this doesn’t add up.  I’m not saying  this writer is a hypocrite; the real hypocrites are those in power making green policies and then completely contradicting them.  The author here has good intentions about fighting inequality and genuinely seems to believe we can do both.  However, if this a commonly held view on the Left, it needs to be challenged.***

Climate change is an expression of capitalism’s pursuit of infinite growth, of private profit for a few through the exploitation of humanity and the planet we share.  It’s another example of how we need to rid ourselves of this system, not reform it. We want to force governments from the outside to extend the social wage – welfare, public services, pensions etc. – using whatever revenues they get.  But fighting for a better world means that climate justice has to be an integral part of organising for social change.  The poorest people in the world are already suffering from global warming and if things get much worse it’ll be them, not the global elite, who will have to deal with drought, famine and the loss of ecosystems.  And we don’t need oil to eradicate poverty, we already have many times the productive capacity to do that.  But that creative potential is based on decades of fossil fuel dependency that’s now threatening to burn our future.

Scotland is only a small part of the jigsaw, but demanding change here could influence other developed countries.  We need a fast transition from oil and other fossil fuels, much bigger emissions targets, no deep-sea drilling, radical changes to the way we consume and live, no fracking, and no greenwashing like carbon ‘offsetting’.

—————————————————————————————————————————————————–

On Norway’s Oil Fund

In his book Arguing for Independence: Evidence, Risk and the Wicked Issues (2012) the late Stephen Maxwell touched on some of the most important contradictions and problems for the independence movement.  What he said about global warming really hit me:

An independent Scotland would be unlikely to accede to the demands of the radical environmentalists for an end to the exploration for new oil reserves in the deep waters of the North Atlantic west of Shetland.  […] [I]t is a safe prediction that an independent Scotland like other oil producing countries will still untested oil prospects, including the UK and Norway, would be unimpressed [by environmentalists’ arguments].  Oil will almost certainly increase in value as energy demand from the industrialising developing countries grows and few countries will reject the promise of the greater wealth it offers.  Scotland would have particular reasons for pursuing the remaining opportunities.  Oil would be proportionately more important to the smaller Scottish economy than to the UK economy and a Scottish government would be under pressure in the final decades of oil to make up as far as possible for the £270 bn or more of revenues surrendered to UK control in the first four decades of production (p. 163).

Maxwell, whose book is well worth a read, suggests that the Independence movement could be criticised in the future if it follows Norway’s approach, citing Mark Curtis’ work. It’s worth unpacking this because it’s been raised repeatedly in the referendum debate.  Norway’s Oil Fund puts it above even other Nordic model countries and, as a result, it has one of the highest standards of living in the world.  Curtis, however, has shown that there are major problems with its policy from an international perspective.

On oil and poverty:  “A key Norwegian interest in energy is maintaining high oil prices to ensure a “maximum return” from its production. But this immediately puts it at odds with most of the world’s poor countries, who are oil importers. While they have been plunged in further poverty by the recent high oil prices, Norway has been profiting handsomely” (p. 9).

Oil and human rights: “StatoilHydro, in which the government owns 67 per cent of the shares, now operates in over 40 countries, including many that are corrupt, undemocratic or abusive of human rights, such as Azerbaijan, Algeria, Angola, Iran and Nigeria. Yet, as the MFA’s Refleks project states, Norway’s oil and gas industry “is completely dependent on succeeding in these markets”” (pp. 9-10).

Oil and climate change: “On the one hand, Norway is a world leader when it comes to clean environmental policy. Nearly all the country’s electricity comes from hydro-electric plants and it was one of the first to adopt a carbon tax to address global warming, in 1991. [….] But the other face of Norway is that it is a major and increasing environmental polluter with an enormous carbon footprint that far outweighs its aid allocations. Greenhouse gas emissions from Norway account for around 0.3 per cent of global emissions, according to the UN Development Programme (UNDP), although the government argues the figure is 0.2 per cent. However, if emissions from Norway’s oil and gas exports are included, the figure is much higher, and perhaps up to 2 per cent of global emissions.The Refleks book notes that emissions from Norway’s oil and gas exports are probably more than ten times greater than Norwegian emissions reported to the Climate Convention” (p. 12).

I’m putting these points in here not as an argument against Scottish independence per se.  Maxwell may well be right that an independent Scotland would want to intensify oil exploration and extraction, but I hardly think the UK would have a different approach.  Rather, these show how complicated the issues are and that we should be more critical about using Norway and the other Nordic countries as examples for reform.

—————————————————————————————————————————————————–

* I’m reading his book Heat: how we can stop the planet burning (2006) right now. It’s a great introduction to the topic, but I’m pretty sure things have moved on a bit since it was published.

** These include:

 • The devolved legislation seems to include aviation and shipping but not carbon from imports. How much of a difference would this make?  Monbiot argues that the UK Climate Change Act 2008 grossly miscalculates the actual reduction in emissions because it doesn’t include imports (and also exports).
 • Where does the CO2 that will eventually be released by North Sea oil come into all this?  Presumably the UK government is including it in their emissions targets, or are they?
 • The Act talks about ‘carbon sinks’ including afforestation which could then be deducted from the emissions total.  But it’s not as simple as plant a tree and you’ve get x amount of reduction, it takes a long time for trees to become established and reduce carbon.
 • Will the Scottish Government try to use carbon offsetting in the future?
 • When will transport emissions be taken into account?
 • An emissions cut shared out equally over a period of time will result in more emissions over all than bigger cuts early on.  To what extent is this reflected in government legislation?

*** Other socialists have also questioned extracting all the North Sea oil and pointed to a TED lecture on this topic that will make you want to curl up into a ball and cry.

Independent and Free? A Glasgow anarchist’s take on Scottish Independence

Written by Mike Sabot, member of Glasgow AFed in a personal capacity, this article aims to respond to the rise of the Scottish independence movement and to encourage a libertarian socialist critique.indfree

One way or another, the political landscape in Scotland and Britain as a whole is going to change after 2014 and it’s difficult to say what course this will take. Although polls consistently show the SNP-led Scottish Government has a long way to gain majority support for independence, it’s quite possible that they could bring about a swing in opinion. But even were they to fail in achieving full independence it seems inevitable that Scottish institutions will take on more powers and that the process itself will have a lasting impact on Scottish society. As committed internationalists, anarchists oppose nationalism in any form. Rather than simply repeat long-standing principles, however, we need to articulate some kind of an analysis and ask ourselves how potential state reorganization will affect us and the wider class struggle and what exactly we should be doing and arguing as the independence debate increases in intensity. This requires collaboration and discussion among anarchists in Scotland but also with comrades elsewhere and so here I only offer a few of my own opinions on the question.

We don’t deny that Scotland is a nation but that nations are not something communists can support. They are always in some way defined by and tied to the state and are a means to bring about cohesion and identity across classes. Although often termed the ‘stateless nation’, the different cultures, regions and classes of Scotland were given an imposed unity by the pre-1707 state which was thereafter maintained from above through the continuance of a number of institutions and a semi-autonomous bourgeoisie and, contradictorily, from below by resistance to British centralized power and cultural uniformity. When the benefits of empire had declined after the Second World War and oil wealth was discovered off the north east coast, there was a stronger capitalist case for increased autonomy but also growing popular disillusionment with centralized British state provision – underlined by Thatcherism’s attacks on the social wage and traditional heavy industries. Together they coalesced into a resurgence of national feeling which culminated in devolution at the end of the 20th-century. This has only increased the momentum of Scottish national feeling and nationalism: more state power, in this case, encouraged and required the emphasis of the national entity and vice versa.

The SNP has been following a balancing act. Firstly, it appeals to the working class through social democratic policies well to the left of any Westminster party. In an independent Scotland, they claim that the British nuclear arsenal would be removed from the country, Scottish troops would no longer be sent to fight in places like Afghanistan, the government would prioritize renewable energy and the welfare state would be defended. At the same time, they pander to any businessperson willing to back them, aim to cut corporation tax and make Scotland more competitive (i.e. intensify the exploitation of labour) and, despite their environmental image, fully support the expansion of the oil industry through potentially disastrous deepwater drilling. This contradiction is summed up by Alex Salmond posing as he listens sympathetically to community campaigners and then hobnobbing with the likes of Brian Souter, Rupert Murdoch or Donald Trump (before that blew up in his face).

What should anarchists be doing? I’ve been involved in a few ‘don’t vote, organize’ campaigns in past elections but there isn’t much of a case for actively campaigning against independence – especially since it’s unlikely that an open Scottish border would impede cross-border solidarity. To do so would be to de facto support the Unionists and it needs to be emphasized that each side of the debate represents a different nationalism. In truth, I don’t feel strongly about people voting in the referendum. If they think it’s worth the chance of, for example, finally getting rid of the nukes, rather than buying into nationalism, then I can understand that. As anarchists, we obviously shouldn’t argue for voting but nor should we fetishize the act of not voting. Of far more importance is that we are outside of the narrative and critique all political managers.

The Unionists (Labour, the Tories and LibDems) already come across as a crowd of imperial stormtroopers offering nothing but more of the same. However, especially since the left are unequivocally backing Scottish nationalism, there’s been little in the way of a challenge to the pro-independence camp’s claims or rhetoric of offering a social democratic alternative. Are we to believe the SNP will be different from other politicians and live up to all they promise? An independent government will have a substantial debt and still face the wider economic crisis; it will therefore have to rationalize its budget, drop promises and make cuts. We need only look at their current record to see this in action: although Scotland under the SNP has frequently been described as a safe haven for the welfare state in comparison to England there have been considerable cuts in NHS Scotland and an appreciable rundown in the service hospitals provide. Similarly, the SNP have been involved in cuts to services in councils across the country. This is, of course, what political managers have to do.

Scottish nationalists of all stripes claim that independence will represent a dramatic extension of democracy. Needless to say, ‘we’ will not have control over our own destiny if Scotland were to gain independence. Talk of Scots ruling themselves and of self-determination is an appealing rhetoric which masks the continuity of the class system: the working class will not suddenly become empowered but wealth and power will remain concentrated in the hands of a few. It is possible that independence will allow for social movements in Scotland to have a greater degree of influence but there will also be new opportunities for these movements to be co-opted. The decision-making power of the Scottish state itself will always be subject to the vagaries of global capital, the movement of transnationals, the bullying of London and controlling eye of the EU and IMF. More importantly, having a smaller nation state won’t lead to ever smaller democratic units and it won’t replace representative democracy with participative, direct democracy. To suggest otherwise is simply naïve, and misunderstands that working class people can only gain power for themselves through struggle.

The democratic myth is a large part of leftists’ justification for supporting an independent state. The Scottish Socialist Party sees it as a means for rejuvenating their brand of parliamentary socialism which, relying as it does on electioneering and the state, is basically a vision of Old Labour in a Scottish context: nationalization, progressive taxation etc. Capitalism, as always, isn’t actually threatened, it’s accepted with the hope of greater state intervention and welfare. One of their platforms, the Republican Communist Network, bends over backwards to argue that Scottish independence is part of a strategy for ‘internationalism from below’. In this view, secession would be a significant attack on British imperialism. But British imperialism is a pale shadow of its former self, probably doesn’t require Scotland and isn’t of intrinsic importance to capitalism anyway.

Simply put, there is no reason to believe that in an independent Scotland libertarian socialist organizing would be in real terms any easier or that because of its existence we would see an upsurge in class struggle. Having the political class closer to home doesn’t necessarily make replacing them any less difficult. If anything, the intensification of the nationalist project championed by all apparently ‘progressive’ opinion could have a significant effect in mystifying power and class relations and undermining the self-organisation of the working class in favour of its passivity and support for new forms of failed ideas. The best way we can put our case across is not through debate of abstract beliefs but through our ideas being embodied in actually existing organization and having the ability to achieve small changes through direct action and build on them. The success of workers’ solidarity in Scotland will be vilified equally by nationalists of both sides of the debate but supported by militant workers in England and the rest of the world.

Lastly, I mentioned that Scottish national identity was in part maintained from below. What I mean by this is that the working class did experience cultural and political oppression as well as economic exploitation and that in Scotland they often reacted to this by relating it to concepts of national difference. Throughout modern Scottish history, workers’ movements have used the idea of a Scottish nation, some form of home rule, or even a socialist republic as a means to advocate their own power, cultures and meanings in opposition to centralized control. For anarchists, this was an alienated resistance which could never have challenged the real basis of their oppression in class society. Instead of writing off these movements, however, we can recognise that wrapped up in the rhetoric is a genuine aspiration for self-determination. We need to argue against Scottish nationalists or anyone who pushes state solutions from co-opting the term ‘self-determination’ because it could only ever truly mean workers’ directly democratic control of society.

Originally posted on Glasgow Anarchists blog.